Det är aldrig för sent att må bra

Riksförbundet Hjärnkolls seniorverksamhet syftar till att öka kunskapen, bryta fördomar och motverka stigma kring psykisk ohälsa med hjälp av våra seniorambassadörer. Vi vill bidra till att öppenheten kring psykisk ohälsa hos äldre ökar och att kunskapen om ämnet höjs.

Psykisk ohälsa finns i alla åldrsgrupper, inte minst bland äldre. Genom Hjärnkoll kan du boka en seniorambassadör. Seniorambassadörens föreläsning utgår från hens egen erfarenhet av psykisk ohälsa med livslopps-/äldreperspektiv och kan användas som startpunkt för vidare samtal om ämnet för såväl beslutsfattare och yrkespersoner som för äldre själva.

Våra ambassadörer har ett vitt spektra av erfarenheter av psykisk ohälsa – schizofreni, depression, ADHD, PTSD, utmattningssyndrom och andra psyksika funktionsnedsättningar, samt anhörigperspektiv. Seniorambassadörerna utgår i föreläsningar från sin egen livsberättelse. De gestaltar genom sina livsberättelser hur bemötande, fördomar och att falla mellan stolarna upplevs. De berättar om normer och attityder som ökar stigma men också bemötande som minskar stigma och utsatthet. De berättar om vägar tillbaka och vad samhället kan åstadkomma när de ger rätt stöd vid rätt tid.

Ambassadörerna föreläser, deltar i panelsamtal, kampanjer och media. De möter beslutsfattere och yrkesgrupper som arbetar med äldre människor och/eller personer med psykisk ohälsa i sitt arbete, de möter allmänhet och grupper av personer med egen erfarenhet.

År 2020 beräknas depression komma på andra plats vad gäller funktionsndesättningar hos äldre – bara hjärtkärlsjukdomar drabbar fler.

Personer över 65 får sällan psykologiskt stöd, däremot skrivs mer psykofarmaka ut av primärvården i en period av livet då kroppen är känsligare för mediciners påverkan. Det är också vanligare med suicid bland personer över 65 år ,och främst bland män över 80 år. De äldre som tar sitt liv har mer sällan än yngre sökt stöd för sitt psykiska mående eller på annat sätt uppvisat suicidala tendenser. (Socialstyrelsens rapport ”Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre”, 2018).

Enlig professor Ingmar Skoog (forskningscentrum AgeGap, Göteborgs Universitet) finns grupper av äldre som uppvisar högre grad av depressiva symtom och ångest. Dessa är framförallt personer med lägre utbildning, svag ekonomi samt de som upplever ofrivillig ensamhet eller tidigare i livet har rapporterat ångestproblematik.

När äldre mår psykiskt dåligt ses det ofta som en naturlig del i åldrandet, vilket det inte är. Det innebär ett dubbelt stigma när man som äldre drabbas av eller redan tidigare lever med psykisk ohälsa. Normer och fördomar gör att äldre ofta uppfattas som en homogen grupp och ses på med viss nedlåtenhet eller osynliggörs.

Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer

Seniorverksamheten har tagit fram ett samtalsmaterial för äldre – Vi pratar om livet  – som ger möjlighet att berätta om sina liv och lyssna på andras berättelser.

Boka en ambassadör

Fyll i en intresseanmälan, så hör vi av oss.

Att boka en föreläsning av en Hjärnkollambassadör kostar 4 200 kr. Har du frågor, hör av dig till boka@hjarnkoll.se  

Susanne Rolfner Suvanto om äldres psykiska hälsa

Susanne Rolfner Suvanto har arbetat med frågor som rör äldres psykiska hälsa i många år, och i filmen berättar hon bland annat hur man kan upptäcka psykisk ohälsa hos äldre, och vad man kan göra. Filmen är gjord av Svenska kyrkan.

Susanne är Hjärnkolls samarbetspartner och du kan boka en föreläsning av en Hjärnkollambassadör tillsammans med henne.

Hjärnkollambassadören Håkan berättar om när familjen gör skillnad

En augustidag var Håkan ensam på familjens lantställe. Han mådde oerhört dåligt och var på väg att ta sitt liv, men när han stod i begrepp att göra det såg han familjens kärleksfulla ansikten framför sig. I filmen berättar han sin historia.